การแสดงผล

+
-

สพร.18 อุดรธานี ทดสอบเข้ม!! นักศึกษาก่อนจบสู่ภาคแรงงาน

16 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
          นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 
          ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก แบ่งมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ออกเป็น 3 ระดับ สำหรับการทดสอบระดับ 1 จะแบ่งเป็นการทดสอบความรู้ ประกอบด้วย ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด การใช้เครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือทั่วไป การใช้เครื่องมือกล เครื่องเชื่อมและวงจรไฟฟ้า เทคนิคการเชื่อม สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ ลวดเชื่อมและแก๊สปกป้อง ข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สัมพันธ์กับการร่างแบบงานเชื่อม วิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม การตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม ท่อ  โดยลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง  
 
          ในภาคความสามารถนั้น ลักษณะการทดสอบ เป็นการทดสอบปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน  โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊สแอคทีฟปกคลุมรอยต่อรูปตัวที  (T-Joint)  ในลักษณะการเชื่อมแผ่นเหล็กกับแผ่นเหล็ก  และแผ่นเหล็ก กับท่อ  ในตำแหน่งท่าเชื่อมตามมาตรฐาน  ISO  9606-1 โดยมีคุณภาพแนวเชื่อมตามมาตรฐาน  ISO  5817 โดยผู้เข้ารับการทดสอบบเลือกทดสอบตามชิ้นงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
         
          1) การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน  (Group 1 (ISO/TR 15608)) ความหนาแผ่นเหล็กตั้งแต่ 3  มิลลิเมตรขึ้นไป รอยต่อรูปตัวที (T-Joint) ใช้เวลาในการเชื่อมทดสอบ  3  ชั่วโมง
 
          2) การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน (Group 1 (ISO/TR 15608)) ความหนาแผ่นเหล็กน้อยกว่า 3  มิลลิเมตร รอยต่อรูปตัวที (T-Joint) ใช้เวลาในการเชื่อมทดสอบ 1 ชั่วโมง
 
          ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 มีอายุสามปีนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง