การแสดงผล

+
-

สพร.18 อุดรธานี ร่วมทีมเศรษฐกิจวางแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

18 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
          นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 
          เพื่อกำหนดแนวทางและการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด