การแสดงผล

+
-

สพร.18 อุดรธานีร่วมเอกชนพัฒนาพนักงานในหลักสูตร “เทคนิคหัวหน้างาน”

26 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
          วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  ร่วมเปิดฝึกอบรมให้กับพนักงาน บริษัท อุดรเฟรนด์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 27 คน ภายใต้โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรเทคนิคหัวหน้างาน ระยะการฝึกอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2567 ณ บริษัท อุดรเฟรนด์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
          พนักงานที่เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ จะได้รับการพัฒนาให้มีภาะวะผู้นำ  เพิ่มทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ อย่างมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิทยากร ดร.ปิยะวุฒิ อนุอันต์.  มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
 
          ในพิธีการเปิดฝึกอบรม นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  ได้กล่าวขอบคุณพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้กับพนักงาน และความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกัน ในด้านการจัดทำมาตรฐานฝีมือเฉพาะของสถานประกอบกิจการ การดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อประโยชน์ต่อพนักงาน สถานประกอบกิจการ จังหวัดอุดรธานีต่อไปขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ ที่ได้ในวันนี้ ไปพัฒนาตนเอง นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอบคุณวิทยากร ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
          หลังจากผ่านการอบรม พนักงานก็จะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรนี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานครับ