การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรม การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering ) ประจำปี 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ประจำปี 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เปิดการฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ประจำปี 2565

รุ่นที่ 1  ดำเนินการฝึก เดือน กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลา 5 ปี หรือ
 • สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ  หรือ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือ ด้านอื่นที่    เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบ อาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัคร
 • บัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์
 • วุฒิการศึกษา หรือ หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)
 • ใบรับรองการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหาร หรือ ใบรับรองประสบการณ์ การทำงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> https://bit.ly/3L2WS2g 

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>https://bit.ly/3s89YCw

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 0 4531 7242 ถึง 6

Facebook : http://www.facebook.com/ubisd7

Website :  http://www.dsd.go.th/ubonratchathan

ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000