การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 แนวทางการดำเนินงานประจำปี 2561 445
50 คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 671
51 หลักสูตรอาชีพเสริม 32,659
52 หลักสุตรการฝึกยกระดับ 29,923
53 รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 997
54 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 947
55 แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ 1,038
56 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 625
57 การยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน 494
58 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 575
59 การขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 379
60 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 381