การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 954
50 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 907
51 แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ 1,000
52 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 592
53 การยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน 464
54 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 539
55 การขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 349
56 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 352
57 เอกสารแนะนำหน่วยงานและบริการของหน่วยงาน 278
58 คู่มือการใช้งาน สมาร์ทเลเบอร์ (Smart Labour) 528
59 สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR) 430
60 สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 633