การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 โมดูลการฝึกที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน 933
38 โมดูลการฝึกที่ 3 คณิตศาสตร์ช่าง
39 โมดูลการฝึกที่ 2 กฎระเบียบ ความปลอดภัยในการทำงาน
40 โมดูลการฝึกที่ 1 กิจกรรมสร้างนิสัยในการทำงาน
41 แนวทางการดำเนินงานประจำปี 2561 389
42 คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 603
43 หลักสูตรอาชีพเสริม 25,677
44 หลักสุตรการฝึกยกระดับ 24,478
45 รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 901
46 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 875
47 แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ 922
48 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 558