การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 แบบสอบถามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
38 หลักสูตรที่กรมอนุมัติสำหรับฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 559
39 คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น 1,443
40 ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 856
41 แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2562 445
42 ทะเบียนเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2561 1,441
43 โมดูลการฝึกที่ 6 การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอุปกรณ์สำนักงาน
44 โมดูลการฝึกที่ 5 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทั่วไปในการทำงาน
45 โมดูลการฝึกที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน 1,036
46 โมดูลการฝึกที่ 3 คณิตศาสตร์ช่าง
47 โมดูลการฝึกที่ 2 กฎระเบียบ ความปลอดภัยในการทำงาน
48 โมดูลการฝึกที่ 1 กิจกรรมสร้างนิสัยในการทำงาน