การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น 1,352
38 ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 801
39 แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2562 424
40 ทะเบียนเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2561 1,373
41 โมดูลการฝึกที่ 6 การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอุปกรณ์สำนักงาน
42 โมดูลการฝึกที่ 5 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทั่วไปในการทำงาน
43 โมดูลการฝึกที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน 1,005
44 โมดูลการฝึกที่ 3 คณิตศาสตร์ช่าง
45 โมดูลการฝึกที่ 2 กฎระเบียบ ความปลอดภัยในการทำงาน
46 โมดูลการฝึกที่ 1 กิจกรรมสร้างนิสัยในการทำงาน
47 แนวทางการดำเนินงานประจำปี 2561 426
48 คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 647