การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 การประชุมเจ้าหน้าที่ สพร.7 อบ ครั้งที่ 3/2564 735
26 กรอบตัวชี้วัดรายบุคคล 365
27 แนวปฏิบัติและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ 290
28 ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ 718
29 ประเมินความรู้ความสามารถช่างเชื่อม 519
30 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 740
31 หนังสือมอบอำนาจ 538
32 คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง 410
33 กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28 460
34 แบบสอบถามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 395
35 แบบสอบถามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
36 หลักสูตรที่กรมอนุมัติสำหรับฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 526