การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 การรับรองความรู้ความสามารถ 676
26 คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน 3,822
27 การประชุมเจ้าหน้าที่ สพร.7 อบ ครั้งที่ 3/2564 762
28 กรอบตัวชี้วัดรายบุคคล 393
29 แนวปฏิบัติและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ 324
30 ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ 770
31 ประเมินความรู้ความสามารถช่างเชื่อม 542
32 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 780
33 หนังสือมอบอำนาจ 566
34 คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง 440
35 กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28 488
36 แบบสอบถามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 413