การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 หนังสือมอบอำนาจ 489
26 คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง 344
27 กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28 411
28 แบบสอบถามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 351
29 แบบสอบถามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
30 หลักสูตรที่กรมอนุมัติสำหรับฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 442
31 คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น 1,110
32 ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 715
33 แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2562 377
34 ทะเบียนเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2561 1,201
35 โมดูลการฝึกที่ 6 การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอุปกรณ์สำนักงาน
36 โมดูลการฝึกที่ 5 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทั่วไปในการทำงาน