การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคม 2565 196
14 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 208
15 ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,585
16 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 175
17 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2565 184
18 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 374
19 ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 194
20 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 182
21 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 385
22 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 593
23 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565 303
24 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 295