การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,363
14 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 149
15 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2565 155
16 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 338
17 ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 173
18 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 145
19 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 342
20 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 517
21 แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565 265
22 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 268
23 การรับรองความรู้ความสามารถ 651
24 คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน 3,323