การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่น 45/2567
2 ประกาศวิทยากร ประจำปี 2567 323
3 ข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตระบบธนาคารหน่วยกิต 118
4 ใบสมัครฝึกอบรม
5 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566 106
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฎ 230
7 ประกาศเกณฑ์การประกันคุณภาพ / ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ. 2566 448
8 แบบฟอร์มการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2,614
9 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกันยายน 2565 233
10 ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2565 176
11 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2565 200
12 ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565 166