การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกันยายน 2565 44
2 ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2565 32
3 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2565 74
4 ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565 46
5 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคม 2565 76
6 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 60
7 ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 523
8 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 58
9 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2565 62
10 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 167
11 ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 68
12 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 80