การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.7อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการฝึกสาธิต ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มครัวเรือนยากจน

22 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯทดสอบมาตรฐานให้กับพนักงานบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

22 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

20 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย

19 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

19 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯเข้าประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

19 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

18 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯ ปิดการฝึกโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

16 ก.ย. 2565

สพร.7อุบลฯปิดการฝึกและมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตร การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ

16 ก.ย. 2565