การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม การเงินและการบัญชี โครงการร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

30 มิ.ย. 2565 14:02:09

...
...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม การเงินและการบัญชี โครงการร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จากห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน