การแสดงผล

+
-

สพร.7 อุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน )

25 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นำโดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปีงบประมาณ 2565 “แรงงานอุบลราชธานี รวมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยมีนายจะวัน สุนันท์กิ่งเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดความตระหนักรู้ถึงภัยร้ายจากยาเสพติดและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานสวัสดิและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี