การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯร่วมมือกับสำนักศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายปิยะ แสงทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การประสานความร่วมมือ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักศิลปะวัฒนธรรม และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนวิทยากร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดการพัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี