การแสดงผล

+
-

-ร่าง- ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ 3

27 ม.ค. 2565

...

-ร่าง-

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง

และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ 3

ไฟล์เอกสาร >>https://bit.ly/349mtp6