การแสดงผล

+
-

เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม UBISD Automation Training Center

28 พ.ค. 2567 16:29:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม UBISD Automation Training Center วันที่ 16 เมษายน 2567  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี   รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ความพร้อมการฝึกอบรม และความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และการสาธิตการแสดงผลงานการฝึกอบรมในหลักสูตร กลุ่มหลักสูตรระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม กลุ่มหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ และกลุ่มหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ณ UBISD Automation Training Center สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม UBISD Automation Training Center วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 
นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม UBISD Automation Training Center สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ความพร้อมการฝึกอบรม และความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และการสาธิตการแสดงผลงานการฝึกอบรมในหลักสูตร กลุ่มหลักสูตรระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม กลุ่มหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ และกลุ่มหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ณ UBISD Automation Training Center สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ความพร้อมการฝึกอบรม และความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และการสาธิตการแสดงผลงานการฝึกอบรมในหลักสูตร กลุ่มหลักสูตรระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม กลุ่มหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ และกลุ่มหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ณ UBISD Automation Training Center สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี