การแสดงผล

+
-

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อน UBISD Model ฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำ

17 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อน UBISD Model ฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด ประธานพิธี  นายสมเพชร สร้อยสระคู    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ และ นางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด           กล่าวรายงาน พิธีเปิดฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 45 (2/2567) ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย เพื่อดำเนินการอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 120 คน มุ่งเน้นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนชาย-หญิง และประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าฝึกอาชีพด้านช่างเพื่อให้มีทักษะขั้นพื้นฐานด้านช่าง เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและทัศนคติที่ดีในการเข้าสู่ระบบการทำงาน สามารถที่จะทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติเป็นหลัก และกิจกรรมด้านการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม คุณธรรม และจริยธรรม ระยะเวลาการฝึก ประกอบด้วยฝึกในสถาบันฯ ระยะเวลา 2 - 4 เดือน และฝึกในสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 - 2 เดือน การฝึกเตรียมเข้าทำงานเป็นการผลิตแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพภายใต้ UBISD Model ฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำ
เมื่อจบการฝึกในสถาบันฯผู้รับการฝึกต้องเข้าฝึกงานจริงต่อในสถานประกอบการ ห้างร้าน บริษัทที่เกี่ยวข้องในแต่ละหลักสูตร โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานใหม่ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นแรงงานคุณภาพก่อนที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยมีความคาดหวังให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีงานทำทุกคน
สำหรับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 45 (2/2567) เริ่มฝึกอบรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2567  จำนวน  9 หลักสูตร ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างกลึงชิ้นส่วนเครื่องกล ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่อง CNC  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างสีรถยนต์  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างเชื่อม MAG และช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ    ในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวมผู้เข้ารับการฝึก ทั้งสิ้นจำนวน  60  คน  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี