การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลบูรณาการร่วมกับสมาคมสตรีแห่งขาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

15 พ.ค. 2567 11:24:32

...
...
...
...
...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับสมาคมสตรีแห่งขาติในพระบรมราชินูปถัมภ์   เปิดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ณ กลุ่มแปรรูปผ้าไทยบ้านโนนกุหลาบ จำนวน 20 คน  ต.บุ่งมะแลง อ. สว่างวีระวงศ์  จ. อุบลราชธานี โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ  นางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  และประธานภาคอีสานตอนล่างสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางณัฎภัค อติเชษฐ์ธนิศ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม