การแสดงผล

+
-

สพร. 7 อุบลราชธานี เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานทดสอบอุบล ซี.เค. ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปต่างประเทศ

15 พ.ค. 2567 11:18:27

...
...
...
...
...
...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานตรวจความพร้อมและความเหมาะของสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานทดสอบอุบล ซี.เค. ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปต่างประเทศ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง จำนวน 5 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างสี ช่างก่ออิฐ และสาขาอาชีพช่างเชื่อมและโลหะแผ่น จำนวน 4 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมโครงสร้าง ช่างประกอบท่อ และช่างตัดโลหะ ณ สถานทดสอบฝีมือแรงงานอุบล ซี.เค. อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี