การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 09633 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบงบประมาณ 2564 ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 262
14 หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 1,352
15 หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 4,073
16 ใบสมัครฝึกอบรม 601
17 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,552
18 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 328
19 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย 10,219
20 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดำเนินการ พรบ.2545 ทั้งหมด 331
21 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 377
22 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 387
23 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 383
24 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 760