การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 09633 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบงบประมาณ 2564 ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 233
14 หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 1,241
15 หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 3,833
16 ใบสมัครฝึกอบรม 577
17 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,448
18 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 314
19 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย 10,186
20 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดำเนินการ พรบ.2545 ทั้งหมด 317
21 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 352
22 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 373
23 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 368
24 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 741