การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 68
2 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดตราด (GD Catalog) 70
3 เอกสารสำหรับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 271
4 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 182
5 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2564 174
6 ชื่อเอกสาร : คู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ปี 64 542
7 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 502
8 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ก.พ.2564 541
9 คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ 542
10 กระบวนงานคู่มือการรับรองความรู้ความสามารถ 655
11 แจ้งเวียนหนังสือ รง 0403/ว 04078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 146
12 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 291