การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ตราด จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

13 ก.ย. 2564

คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์

13 ก.ย. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบครั้งที่ 2/2564

12 ก.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 ก.ย. 2564

สนพ.ตราด จัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก

10 ก.ย. 2564

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สนพ.ตราด

10 ก.ย. 2564

การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงาน

9 ก.ย. 2564

สนพ.ตราด ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายงาน

9 ก.ย. 2564

แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

9 ก.ย. 2564