การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำศิลปะประดิษฐ์ รุ่นที่ 1/2565

17 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1/2565

15 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงานสำหรับวิทยากรภายนอก รุ่นที่ 1/2565ขา

15 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1/2565

15 พ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 พ.ย. 2564

รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

15 ต.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง สนพ.ตราด 2564

6 ต.ค. 2564

บทความ "คุณธรรม จริยธรรม สำคัญอย่างไรกับข้าราชการไทย"

14 ก.ย. 2564

หนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด

13 ก.ย. 2564