การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ตรัง ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

26 มิ.ย. 2567

สนพ.ตรัง ฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

26 มิ.ย. 2567

สนพ.ตรัง ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

26 มิ.ย. 2567

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

21 มี.ค. 2567

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

18 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครบุุคลเข้ารับการฝึก ประเภทการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

7 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

21 พ.ย. 2565

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

28 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

14 มิ.ย. 2565