การแสดงผล

+
-

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

28 ก.ย. 2565 15:38:31

...
1.1 เผยแพร่แผนการทำงาน
1.2 เผยแพร่การใช้งบประมาณ
1.3 เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงาน
1.4 เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
2.ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประ
2.ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 .65

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :