การแสดงผล

+
-

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

18 มี.ค. 2567 14:11:10

...
...
...
...

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายสมใจ ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้มอบหมายให้ นายสันทัต รามพูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป รุ่นที่ 2/2567 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นแรงงานในพื้นที่ ๆ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือแก่ครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ตลาดน้ำลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง