ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
74 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(ไม่ใช่) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
75 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์(ไม่ใช่) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
76 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
77 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
78 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
79 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
80 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
81 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(เฉพาะผู้ที่จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 2 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
82 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (เฉพาะผู้ที่จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 2 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
83 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 4 พฤษภาคม 2566 8 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
84 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
85 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
86 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
87 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
88 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
89 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
90 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
91 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
92 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
93 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
94 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
95 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
96 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม