การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
2 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์(1.คัดเลือกวันที่ 3 สิงหาคม 2565 2. ประกาศรายชื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 3. รายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2565 4. ไม่ใช่การฝึกออนไลน์ 5.ฝึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ) 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เต็ม
4 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
5 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
6 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
8 การทำเบเกอรี่ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
9 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
10 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
11 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้(ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี) 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
12 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
13 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
14 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19)(เป็นการฝึกอบรมทั้ง online และ onsite) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
15 การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม 18 ปกติ 16 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
16 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ปกติ 16 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
17 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ออนไลน์ 16 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
18 เทคนิคการขายและการให้บริการ 12 ปกติ 17 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
19 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 17 สิงหาคม 2565 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
20 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 17 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
21 การขายสินค้าออนไลน์ 18 ปกติ 19 สิงหาคม 2565 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
22 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์(1. คัเลือกวันที่ 9 สิงหาคม 2565 2. ประกาศรายชื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 3. รายงานตัวลงทะเบียน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 4. ไม่ใช่การฝึกแบบออนไลน์ 5.สถานที่ฝึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ) 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
23 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
24 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร