การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 394
2 ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 1,480
3 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือ 1,878
4 การยื่นขอเป็นศูนย์ประเมิน 829
5 การยื่นคำขอประเมิน 535
6 ขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์ฝึกอบรม 2545 381
7 คู่มือการรับรองหลักสูตร 10,462
8 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 418
9 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 417
10 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) 376
11 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 389
12 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 362