การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.11 เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1 มี.ค. 2564

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและทบทวนการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (E–Service)

24 ก.พ. 2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

23 ก.พ. 2564

จัดกิจกรรมฟังธรรมออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2564

23 ก.พ. 2564

เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ" หลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน)

23 ก.พ. 2564

อบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

18 ก.พ. 2564

สพร.11 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดประจำปี 2564

17 ก.พ. 2564

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ (Service performance standards)

17 ก.พ. 2564

ผอ.สพร.11 ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 ก.พ. 2564