การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

21 มิ.ย. 2564

ขอเชิญอบรม การสร้างและพัฒนา Application

7 มิ.ย. 2564

เอกสารเผยแพร่ความรู้่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมุลข่าวสาร พ.ศ.2540

18 พ.ค. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564

31 มี.ค. 2564

รายงานการประชุมและแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

31 มี.ค. 2564

สพร.11 ติดตาม สปก. ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พฺ.ศ. 2545 และชี้แจงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

26 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มี.ค. 2564

ประกาศมาตรการการใช้ทรัรพย์สินของทางราชการและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุรษฎร์ธานี

3 มี.ค. 2564

คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

3 มี.ค. 2564