การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน สิงหาคม 2566

13 ก.ย. 2566

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามมาตรา 9(9) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสาร PDF ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :