การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมการบริหารและดูแลเว็บไซต์ (Administrator Web Master)

8 มี.ค. 2566 15:05:59

...
...
...
...

นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรการบริหารและดูแลเว็บไซต์ (Administrator Web Master) จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 29 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์