การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

23 มิ.ย. 2564 00:00:00

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ให้มีการจัดทำใบยืม  บันทึกทะเบียนการยืม โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งได้แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ได้ทราบเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ :