การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

4 ก.ค. 2567 16:04:58

...

เรื่อง  ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเผยแพร่ผ่าน Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                             (นายชานนท์  อาคะมา)

                        นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

                                  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  11 สุราษฎร์ธานี

 

ไฟล์แนบ :