การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน พฤษภาคม 2567

24 มิ.ย. 2567

...

เรื่อง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

        ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ตามมาตรา 8(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ นั้น

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

                                                                        (นายชานนท์  อาคะมา)

                                     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

                                             ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  11 สุราษฎร์ธานี

ไฟล์แนบ :