การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

9 พ.ค. 2567 13:52:18

...

เรื่อง  ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเผยแพร่ผ่าน Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                        (นางสาวสุขศรี  ไล่กสิกรรม)

                                  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  11 สุราษฎร์ธานี

ไฟล์แนบ :