การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

10 เม.ย. 2567

...
ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
 
        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 260 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 89 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
 
        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567
 
 
 
                                                                                        นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม
                                                                 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝรมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
 
 

ไฟล์แนบ :