การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

21 มี.ค. 2567

...

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

เรื่อง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

        ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ตามมาตรา 8(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ นั้น

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

ไฟล์แนบ :