การแสดงผล

+
-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มี.ค. 2567

...

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

              สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่  19 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

                                                                                                        (นางสาวสุขศรี  ไล่กสิกรรม)

                                            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

 

 

 

ไฟล์แนบ :