การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

9 ม.ค. 2567

...
ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
 
        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 260 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 89 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
 
        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
         ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
 
 
 
นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝรมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
 

ไฟล์แนบ :