การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 339
14 แผ่นพับการให้บริการ 1,031
15 สรุป 3 ขั้นตอนการ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 286
16 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน
17 บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 210
18 หนังสือมอบอำนาจ 302
19 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ สท.8
20 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 172
21 logo 7,419
22 การจัดทำข้อมููลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด 5,070
23 ใบสมัครฝึกอบรม 514