การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ2565 196
2 แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 - กันยายน 65) 804
3 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 642
4 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 361
5 มาตราการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 372
6 การบริหารงานพัสดุ 249
7 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 514
8 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 705
9 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,482
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีดำเนินการเอง) 493
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ส่งไปฝึกภายนอก) 548
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ดำเนินการเอง) 527