การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : วันพุธที่ 23พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการสร้างโอกาสรายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอล ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 พ.ย. 2565

สนพ.สุโขทัย ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการ วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 พ.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

9 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) จำนวน 4 สาขา (5 รุ่น) ตามรายละเอียด

31 ต.ค. 2565

การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

9 ก.พ. 2565

กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

24 ธ.ค. 2564

ประกาศสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

28 ต.ค. 2564

ประกาศสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 ต.ค. 2564

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

28 ต.ค. 2564