การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พัฒนานวัตกรรมโครงการชุดทำไข่ขาวอินทรีย์ผงอนามัย

10 ธ.ค. 2565 15:23:26

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พัฒนานวัตกรรมโครงการชุดทำไข่ขาวอินทรีย์ผงอนามัย ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดต้นทุนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้อย่างก้าวกระโดดและช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม เพิ่มรายได้ของประชากรได้มากขึ้น