การแสดงผล

+
-

สนพ.สุโขทัย ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการ วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
สนพ.สุโขทัย ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการ
วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 คน ณ ห้องฝึกอบรม? สำนักงาน?พัฒนา?ฝีมือ?แรงงาน?สุโขทัย
ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารภารกิจงานกองทุน เช่น เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้กับสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน?ฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมไปถึง เงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา?ฝีมือ?แรงงาน ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถยื่นกู้ได้สูงสุด 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ตลอดอายุสัญญา สำหรับสถานประกอบกิจการที่ทำสัญญาภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566