การแสดงผล

+
-

การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

9 ก.พ. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 
สามารถดาวโหลดเอกสารตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :