การแสดงผล

+
-

ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

29 ต.ค. 2564

...

ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564