การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

14 มี.ค. 2561 12:25:33

...
...
...
...
...
...
...
...
...
สนพ.สุโขทัย  ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น
วันนี้ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสุโขทัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ  พร้อมปฏิญาณตน เพื่อไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น  ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย