การแสดงผล

+
- ไทย

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 2 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 6 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 7 ก.พ. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
4 ช่างเจียระไนพลอย 3 8 ก.พ. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี สมัคร
5 ช่างเชื่อมแม็ก 1 9 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
6 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 14 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 15 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 ก.พ. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 22 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 15 มี.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
11 ช่างเชื่อมแม็ก 1 18 มี.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
12 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 6 20 มี.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
13 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 เม.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 10 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 5 11 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 18 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
17 ช่างสีรถยนต์ 1 20 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 29 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
19 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
20 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 9 พ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 16 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
22 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 17 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
23 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 2 22 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
24 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 4 7 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สมัคร