การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ควบคุมเครืองมือวัด CNC-CMM ระดับ 1 และสาขานักดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

29 ส.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นล้อยาง

16 ส.ค. 2565

ทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาขีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม การจัดงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE) ระดับ 2

16 ส.ค. 2565

อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 และสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

15 ส.ค. 2565

อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอลโทรลเลอร์ ระดับ 1 (PLC)

15 ส.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 2/2565

7 ก.ค. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom)

7 ก.ค. 2565

สาขาที่รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคความรู้ (E-Testing System)

4 ก.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (เจียระไนพลอย) ครั้งที่ 3/2565

1 ก.ค. 2565